Home
Directors
Calendar
Resources
Chronology
Membership
Advokatu etikos kodeksas

PRIIMTA
1999 m. gegus 21 d.
Lietuvos Respublikos
Advokat konferencijoje

ADVOKAT PROFESINS ETIKOS

K O D E K S A S

I. Bendrosios nuostatos

1. Advokatas privalo siningai ir dorai atlikti savo profesines pareigas, laikytis Advokat profesins etikos kodekso reikalavim. Savo veikloje advokatas privalo laikytis duotos priesaikos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Advokatros statymo, kit statym bei Lietuvos advokatros statuto.

2. Atlikdamas savo profesines pareigas, advokatas yra nepriklausomas nuo valstybs valdios bei valdymo staig ir pareign.

3. Kiekvieno advokato pareiga aktyviai dalyvauti Lietuvos Respublikos advokatros veikloje, teistais bdais atstovauti klientams, ginti juos teisminse institucijose, vykdyti kitus pavedimus, asmeniniu elgesiu neeminti savo profesijos bei advokato vardo.

4. U visuomens pasitikjim silpninanius ir advokato vard eminanius poelgius, neutraukianius baudiamosios atsakomybs, advokatai atsako drausmine tvarka. Tokiais poelgiais tarp kit gali bti pripastama:

1) mogaus, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos advokatros, valstybs institucij bei j pareign garbs ir orumo eminimas;

2) advokato priesaikos sulauymas;

3) Advokatros statymo reikalavim paeidimas;

4) advokatros savivaldos institucij nurodym nevykdymas, be pateisinam prieasi neatvykimas advokatros savivaldos institucij rengiamus posdius ir kitus renginius,  kuriuos buvo kvieiamas ir kuriuose jo dalyvavimas btinas, taip pat laiku nepranešimas negalint juose dalyvauti;

5) nepadorus, nesiningas profesins pareigos vykdymas, taip pat nesilaikymas visuotinai pripaint dorovs norm bei toki paproi negerbimas;

6) nepagarbus elgesys viešose vietose arba su aplinkiniais;

7) nesininga konkurencija su kitais advokatais (advokat savireklama, klient paieška per tarpininkus, kit advokat veiklos menkinimas ar savs specialus ir išskirtinis aukštinimas ir pan. Kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kas yra advokato savireklama, nustato Lietuvos advokat taryba);

8) paviešinimas ini, kurios advokatui buvo suteiktos pavedimui vykdyti, be jas suteikusio asmens sutikimo;

9) pareig vykdymas bnant neblaiviam;

10) narkotini mediag vartojimas;

11) atsisakymas mokti arba sistemingas, daugiau kaip tris mnesius iš eils, nemokjimas Lietuvos advokat tarybos veiklos rmimo privalom mok;

12) netvarkinga advokato išvaizda darbo metu ir mantijos nedvjimas teismo posdiuose;

13) laiku nepranešimas institucijoms, kuriose jis vykdo priimt kliento pavedim, apie negaljim nustatytu laiku atvykti, atlikimas veiksm, kuriais siekiama specialiai vilkinti teisminius procesus;

14) laiku nepranešimas institucijoms, kuriose advokatas vykd pavedim, apie tai, kad pavedimo vykdymas yra teistai nutrauktas;

15) draudimo verstis kita, nesuderinama su advokato profesija, veikla nesilaikymo paeidimas.

II. Advokat tarpusavio santykiai

5. Advokat tarpusavio santykiai grindiami pasitikjimu, siningumu, draugiškumu, taktiškumu ir mandagumu. Advokatai turi padti vienas kitam profesinje veikloje, jeigu tai neprieštarauja kliento interesams.

6. Jeigu advokatas ketina priimti pavedim atstovauti klientui, ginti j, kai tok pat pavedim turi ir vykdo kitas advokatas, jis privalo apie tai pranešti tam advokatui.

7. Jeigu klientas prašo bendrai atstovauti jam, ginti j kartu su kitu advokatu, tai reikia derinti su tuo advokatu. Jeigu pastarasis nesutinka atstovauti, ginti kartu, arba skiriasi gynybos, atstovavimo pozicijos, abu advokatai privalo apie tai pranešti ir paaiškinti klientui, kuris turi teis pasirinkti, kurio advokato pozicij ir kur advokat pasirinkti, o su kitu advokatu susitarim nutraukti.

8. Kai advokatas priima pavedim atstovauti kliento interesams byloje prieš kit advokat, tai, prims pavedim, advokatas privalo apie tai pranešti Lietuvos advokat tarybai, savo kolegai ir pasilyti jam, jeigu tai nekenkia kliento interesams, gin baigti taikos sutartimi. Jeigu ginas nebaigiamas taikos sutartimi, tai advokatai neturi gadinti tarpusavio santyki.

9. Atstovaudamas, gindamas ar vykdydamas kit pavedim, kai tai susij su teismo procesu, advokatas gali kalbtis su priešinga šalimi klausimais, susijusiais su pavedimo vykdymu, tik apie tai, jeigu turi galimyb, pranešs šios advokatui, jei toks yra.

10. Šalims atstovaujantys advokatai visus rašytinius rodymus, kuriuos jie turi pareng, turi pateikti teismui taip, kad kitai šaliai atstovaujantis advokatas, duodamas paaiškinimus teismui, turt galimyb dl j pateikti savo nuomon.

11. Kai advokatas negali atvykti teismo posd arba kai ketina prašyti teism pakeisti ar nustatyti teismo posdio laik, jis privalo tuoj pat apie tai pranešti savo kolegai ir suderinti su juo abiems priimtin bylos nagrinjimo laik.

12. Advokatai niekam negali mokti honoraro, komisinio ar kitokio atlyginimo u tai, kad klientas jam rekomenduojamas, paskiriamas.

13. Jeigu advokatas mano, kad jo kolega paeid Advokat profesins etikos kodeks, jis turi atkreipti tai kolegos dmes.

14. Bet kok tarpusavio gin advokatai privalo pirmiausia stengtis išsprsti abipusiu susitarimu.

15. Advokatas neturi teiss pradti bet koki procesini veiksm prieš savo kolegas, prieš tai nepranešs Lietuvos advokat tarybai, ir kol j tarpusavio gino neband sprsti tarpininkaudamos advokatros savivaldos institucijos.

III. Advokato santykiai su klientais

16. Advokatas gali priimti pavedim ginti arba atstovauti kliento interesams tik paties kliento arba jo statyminio atstovo prašymu. Iš kit asmen pavedim ginti arba atstovauti klientui gali priimti tik tada, kai jie kreipiasi šio pavedimu arba šio sutikimu.

17. Advokatas negali priimti pavedimo bylai šiais atvejais:

1) kai advokatas ir pareignas, kuris atliko parengtin tardym ar tyr byl, yra susieti giminysts ar svainysts ryšiais;

2) kai advokatas anksiau yra dalyvavs šioje byloje kvotju, tardytoju, prokuroru, visuomeniniu kaltintoju, teisju, teismo posdio sekretoriumi, nukentjusiuoju, liudytoju, kviestiniu, ekspertu, civiliniu ieškovu ar atsakovu;

3) ginti du kaltinamuosius (teisiamuosius), jei tarp j gynybos interes yra prieštaravim, arba kai advokatas toje paioje byloje yra gyns asmen, kurio interesai prieštarauja besikreipianiojo interesams;

4) kai advokatas yra giminysts ar svainysts ryšiais artimai susijs su advokatu, toje paioje byloje teikianiu juridin pagalb asmeniui, kurio interesai prieštarauja besikreipianio jo interesams;

5) kai advokatas yra dalyvavs byloje visuomeniniu gynju ir toje paioje byloje j besikreipianiojo interesai prieštarauja jau ginto asmens interesams;

6) kai advokatas ino toki bylos aplinkybi, kuri patikjo kitas kaltinamasis (teisiamasis) arba priešinga šalis;

7) kai kaltinamasis (teisiamasis) reikalauja laikytis tokios gynybos pozicijos, kuri aiškiai prieštarauja bylos aplinkybms;

8) kai klientas reikalauja naudoti jo interesams ginti inomai melagingus, neteistus rodymus (suklastotus dokumentus, melagingai liudijaniuosius) bei kitus nesiningus bdus;

9) kai advokatui inoma, kad kvotjas, tardytojas ar teismas gali j pakviesti toje byloje liudytoju;

10) kai advokato santykiai su asmeniu, prieš kur reikia vesti byl, yra konfliktiniai;

11) kai byla yra prieš tiesiosios, aukštutins, emutins bei šonins linijos?giminaiius ar labai artimus draugus;

12) kai byla yra sudtinga, ir advokatas suvokia, kad tinkamai atlikti pavedim nesugebs;

13) kai advokatas iš anksto ino, kad t pai dien jis bus uimtas dl jau priimto pavedimo vykdymo.

18. Advokatas privalo panaudoti visas statym nurodytas gynybos priemones ir bdus, kad bt išaiškintos aplinkybs, teisinanios tariamj, kaltinamj ar teisiamj arba lengvinanios jo atsakomyb, ir teikti jam reikiam juridin pagalb. Atstovaudamas jis turi teistais bdais ir priemonmis siekti klientui palankaus rezultato.

19. Advokatas negali ginti toki kliento interes, kurie veria imtis neteist priemoni bei bd, ir privalo atsisakyti tenkinti kliento reikalavimus, kai šie prieštarauja Advokatros bei kitiems Lietuvos Respublikos statymams, statym lydimiesiems aktams bei teistai priimtoms ir galiojanioms inyb taisyklms.

20. Sutiks ginti tariamj, kaltinamj ar teisiamj, advokatas neturi teiss to atsisakyti.

21. Esant neteist reikalavim, advokatas privalo paaiškinti klientui, kad šis gali pasirinkti: atsisakyti neteist reikalavim arba sutart dl gynybos ar atstovavimo nutraukti.

22. Advokatas privalo klientui paaiškinti, kad jis teistomis priemonmis ir bdais sieks, kad teismas priimt kuo palankesn nuosprend ar sprendim, taiau negali garantuoti bylos baigties.

23. Nors gynjas baudiamoje byloje ir yra savarankiškas proceso dalyvis, jis negali be ginamojo inios laikytis bet kokios gynybos pozicijos. Jis turi tartis su ginamuoju ir atsivelgti šio samprotavimus bei argumentus.

24. Jei teisiamasis prisipasta kaltu, ir advokatas, vertins visus byloje esanius rodymus, padaro toki pat išvad dl teisiamojo kaltumo, tai gynjas ginamojoje kalboje išanalizuoja visas aplinkybes, kurios gali palengvinti ginamojo atsakomyb.

25. Tais atvejais, kai ginamasis prisipasta kaltu, o advokatas, išstudijavs visus byloje esanius rodymus, padaro išvad, kad ginamojo kalt nerodyta arba kelia abejoni, tai gynjas turi laikytis savarankiškos, nuo ginamojo nepriklausomos, pozicijos.

26. Tais atvejais, kai teisiamasis neigia savo kalt, o advokatas, susipains su byla, padaro išvad, kad ginamojo kaltei pagrsti pakanka rodym, advokatas neturi tikinti ginamojo, kad šis prisipaint ess kaltas. Kalt ar nekaltum nustato teismas, o ne gynjas. Advokatas gali pasirinkti kitoki gynybos pozicij, bet j privalo aptarti su ginamuoju. Jei ginamasis su advokato pasirinkta gynybos pozicija nesutinka, jis gali to gynjo atsisakyti.

27. Grupinse bylose, esant prieštaring gynybos interes, advokatas turi rinkti ir ginamojoje kalboje analizuoti tik savo ginamojo kalt paneigianius ir kelianius abejoni jo kaltumu rodymus arba aplinkybes, kurios lengvina ginamojo atsakomyb.

IV. Advokato santykiai su advokatros
savivaldos institucijomis

28. Lietuvos Respublikos advokatros savivaldos institucijomis laikoma: visuotinis Lietuvos Respublikos advokat susirinkimas (konferencija), Lietuvos advokat taryba, Lietuvos advokat tarybos susirinkimas, Advokat garbs teismas ir kitos savivaldos institucijos, steigtos visuotinio Lietuvos Respublikos advokat susirinkimo (konferencijos) arba Lietuvos advokat tarybos nutarimu.

29. Advokato ir advokatros savivaldos institucij santykiai grindiami abipuse pagarba, geranoriška ir aktyvia pagalba.

30. Išrinktas advokatros savivaldos institucij narys privalo aktyviai dalyvauti jos darbe, taip pat visuose posdiuose ir susirinkimuose, o negaldamas juose dalyvauti dl svarbi prieasi, laiku apie tai pranešti; dl vienoki ar kitoki prieasi nustojs vykdyti profesines pareigas, privalo sustabdyti savo galiojimus šioje institucijoje.

31. Advokatas privalo kruopšiai ir atsakingai vykdyti advokatros savivaldos institucij priimamus sprendimus (nutarimus), kvieiamas laiku atvykti šias institucijas bei su jomis bendradarbiauti. Tuo atveju, kai advokatas negali to padaryti, privalo nedelsdamas apie tai pranešti ir tinkamai patvirtinti.

32. Jeigu advokatros savivaldos institucijos kreipsi advokat su paklausimais, jis privalo nustatytu terminu ir forma juos atsakyti.

33. Advokatros nustatyt nario mokesi nemokjimas yra laikomas rimtu profesins etikos paeidimu.

V. Baigiamosios nuostatos

34. Advokat profesins etikos kodekso nuostatos taikomos taip pat ir advokat padjjams.

35. Tais atvejais, kai advokato elgesys profesinje veikloje nereglamentuojamas statym, Lietuvos advokatros statuto arba šio kodekso, jis privalo laikytis advokat praktikoje susiformavusi tradicij, kuri turinys atitinka bendrus etikos ir dorovs principus.

 

[Home] [Directors] [Calendar] [Resources] [Chronology] [Membership]